Condicions legals

La utilització d’aquest lloc està subjecta a les següents condicions d’ús. Preguem es serveixi llegir atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web, implica que vostè ha llegiti accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

1. Condicions d’ús

1.a. Aquest lloc web conté materials preparats per Promocio.cat, amb fins informatiu i educatius. L’usuari ha de tenir en compte que aquests materials poden no arribar a reflectir l’estat més recent sobre els temes analitzats.

1.b. Els enllaços (links) que conté aquest lloc web i que redireccionen a l’usuari a altres llocs web gestionats per tercers, en els quals Promocio.cat no exerceix cap tipus de control, Promocio.cat no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs.

2. Limitació de responsabilitat

Promocio.cat, no respon pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic,motivades per causes alienes a Promocio.cat.

3. Drets de Propietat Intel·lectual

L’usuari reconeix que els drets de propietat intel·lectual sobre les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de Promocio.cat, tret que en les mateixes s’indiqui titularitat distinta. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes obres, excepte per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Promocio.cat, o del titular dels mateixos. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats si mitja l’autorització expressa de Promocio.cat, i sempre que es faci referència explícita a la titularitat dels indicats drets de propietat intel·lectual.

4. Protecció de dades

4.a. D’acord amb allò previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’usuari d’aquest lloc web queda informat, de manera expressa, de la incorporació de les seves dades a fitxers existents en Promocio.cat, i consenteix que Promocio.cat, porti a efecte el tractament de les seves dades de caràcter personal que s’expressen en aquestes condicions o es derivin de les mateixes, amb la finalitat de dur a terme el seu adequat desenvolupament, complimenti control, fins la seva total cancel·lació (al contrari, no les utilitzem mai per temes comercials).

4.b. En tot cas, l’usuari tindrà dret a sol·licitar i obtenir informació de les seves dades de caràcter personal incloses en els fitxers automatitzats i, si s’escau, a rectificar i cancel·lar aquestes dades, en la forma prevista a l’esmentada llei . El departament responsable del fitxer serà el de Sistemes d’Informació de Promocio.cat, Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i firmada, dirigida a la següent adreça: Magnore S.L., c/August 28, 1-1, 43003, Tarragona (Espanya) o l’adreça de correu [email protected]. La sol licitud haurà de contenir les dades següents: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport i contingut concret del dret exercitat.

4.c. Promocio.cat, guardarà les dades de caràcter personal que hagi recaptat, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. Promocio.cat, complirà aquests deures d’acord amb el que estableix la normativa.